Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

01.06.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

64 §

Rautatieasemien ulkopuhtaanapito sopimuskaudelle 1.11.2021 – 31.10.2025

HEL 2021-006450 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata liikenneliikelaitoksen hallinnoinnissa olevien rautatieasemien (Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Malminkartano) ulkopuhtaanapidon Rata ja Talohuolto RTH Oy:ltä sopimuskaudelle 1.11.2021 – 31.10.2025 yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (4H21, 27.4.2021) rautatieasemien ulkopuhtaanapidosta neljän vuoden sopimuskaudelle.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä. Menettelyssä millä tahansa yrityksellä oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 20.5.2021 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja, Rata ja Talohuolto RTH Oy. HKL on asiantuntemuksellaan arvioinut saapuneen tarjouksen olevan markkinahintainen ja siten hyväksyttävissä. Sopimus tehdään ainoan tarjouksen jättäneen Rata ja Talohuolto RTH Oy:n kanssa.

Lisätiedot

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 21951

petri.lehtinen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Tekninen isännöitsijä

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566