Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

05.05.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

55 §

HKL:n tulospalkkiojärjestelmä 2021

HEL 2021-005453 T 01 02 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön liikenneliikelaitoksen henkilöstön vuoden 2021 tulospalkkiojärjestelmän.

Päätöksen perustelut

Tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginkanslian henkilöstöosaston ohjeeseen (1.1.2021) vuoden 2021 tulospalkkiojärjestelmän periaatteista.

Kaupunginkanslian ohjeistuksen kohdasta 4 poiketen HKL:n osalta tulospalkkiot rahoitetaan koko liikelaitoksen hyväksytyn tulosbudjetin tilikauden tuloksen ennen varauksia ja poistoeroja ylityksestä, eikä siis liikeylijäämätavoitteen ylityksestä. HKL:n poikkeava menettely johtuu siitä, että tuloslaskelmassa liikeylijäämän jälkeen tulevat korkokulut laskutetaan sellaisenaan HKL:n tuloina, joten korkokulut on huomioitava HKL:n tulospalkkiolaskennassa. Tilikauden tuloksessa ennen varauksia ja poistoeroja korkokulut ovat mukana.

Tulospalkkiotavoitteista on annettu informaatio HKL:n henkilöstötoimikunnan kokouksessa 17.2.2021.

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL:n tulospalkkiojärjestelmä 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

HR-palvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566