Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

05.05.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

54 §

Metrovarikon koeajotunnelin sähköurakan tilaaminen

HEL 2021-005385 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata ISS Palvelut Oy:ltä metrovarikon koeajotunnelin sähköurakan yhteensä enintään 246.833,75 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kokonaisurakkana 12.4.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja päätti tilata tarjouspyynnössä esitetyn option paloilmoitinjärjestelmän asennuksesta yhteensä 44.755,68 eurolla (alv 0 %) sekä mahdollisia lisä- ja muutostöitä enintään 45.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintayksikkö järjesti tarjouskilpailun metrovarikon osittaisen kiinteistösähkön uusimisen sähkötöiden suorittamisesta (16H21, 10.3.2021) sähkö- ja teletöiden puitejärjestelyyn (53H18) valittujen urakoitsijoiden kesken. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset kokonaisurakkahintana tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi puitesopimusurakoitsijaa. Alla on esitetty urakoitsijoiden sijoittumisjärjestys urakkahintoineen (alv 0 %):

  1. ISS Palvelut Oy 653.977,27 euroa
  2. Caverion Suomi Oy 1.743.000,00 euroa

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset, mutta ne ylittävät reilusti hankkeen enimmäishinnan ja hankkeen enimmäishinnan korottaminen ei ollut tällä hetkellä kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi hankinta keskeytettiin 7.4.2021 ja siitä ilmoitettiin puitesopimusurakoitsijoille

Hankintaa jatkettiin koeajotunnelin sähköurakan ja optiona pyydetyn paloilmoitusjärjestelmän asennuksen osalta ja näistä pyydettiin tarjous alkuperäiseen tarjouspyyntöön edullisimman tarjouksen antaneelta ISS Palvelut Oy:ltä. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä ollut metrovarikon säilytyshallin raiteiden R19-20- sähkösaneeraus päätettiin jättää tässä vaiheessa toteuttamatta.

HKL:n asiantuntijat ovat arvioineet, että ISS Palvelut Oy:n antama tarjous koeajotunnelin sähköurakasta ja paloilmoitinjärjestelmän asennuksesta (optio) on markkinahintainen ja siten hyväksyttävällä tasolla.

Hankinnassa sovelletaan puitejärjestelyn 53H18, sähkö- ja teletöiden puitesopimuksen ehtoja.

Kyse on erityisalojen hankintalaki (1398/2016) 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Lisätiedot

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928

petteri.nieminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Projektipäällikkö

 

Yksikön johtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566