Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

14.04.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

43 §

Telakkarannan alueen rakentaminen, lisätyö 107A

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Telakkarannan alueen rakentamiseen liittyviä lisätöitä Kaupunkiympäristön toimialalta tarjouksen nro 107A mukaisesti yhteensä enintään 13.461,71 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen -palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksellään 6.3.2020, 33 § johtokunta päätti tilata kohteen lisä- ja muutostyöt 41b, 45 ja 50 yhteensä enintään 84.198,14 eurolla (alv 0%) sekä oikeuttaa HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä oleva lisätyö nro 107A käsittää urakka-alueella tehtyjä lisähulevesilinjoja sekä raitiotien automaattirasvaimen vaatimien putkireittien ja kaivojen asentamista. Tarjous sisältää työ- ja materiaalikustannukset sekä rakennuttamisen ja valvonnan. Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. Automaattirasvaimen asentaminen kohteeseen on välttämätöntä, jotta kääntöpaikan tiukoista kaarresäteistä johtuva kiskojen kirskuminen ei aiheuta lähialueen asukkaille kohtuutonta haittaa. Lisähulevesilinjan toteuttaminen on välttämätöntä toimivan kiskojen- ja vaihteiden kuivatusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 85 §, 25.5.2020: 9.873,56 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 33 §, 6.3.2020: 84.198,14 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätöksen 6.3.2020 (33 §) perusteella on tilattu yhteensä 107.533,41 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 276.664,73 euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Ratapäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566