Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

07.04.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

41 §

Kuituyhteydet HKL:n hallinnollisiin tietojärjestelmiin

HEL 2021-004325 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Elisa Oyj:ltä vuokrattavia kuituyhteyksiä kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 yhteensä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kuituyhteyksistä laskutetaan Helsingin kaupungin ja Elisa Oyj:n välisen puitesopimuksen ehtojen mukaisesti tai voimassaolevan hinnaston mukaisesti niiden palveluiden osalta, joista sopimuksella ei ole sovittu.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140/3.5.2007) ja Helsingin kaupungin hankintakeskuksen päätökseen 17.4.2012 puitesopimuksen 200600140 jatkamisesta Elisa Oyj:n kanssa toistaiseksi kuitenkin enintään siihen asti, että kilpailutuksen perusteella on tehty uusi sopimus.

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välinen puitesopimus on voimassa.

Talous- ja suunnittelukeskuksen rahoitusjohtaja on tehnyt 16.12.2010 päätöksen (175 §) "Helnet tietoliikenneverkon valokaapeleiden ja kuitujen vuokrausta ja ylläpitoa koskevat sopimukset", jonka mukaan kaupungin Helnet-tietoliikenneverkon runkokuidut ja niihin liittyvät tekniset palvelut hankitaan Elisa Oyj:ltä.

Kuituyhteyksiä tarvitaan HKL:n hallinnollisten tietojärjestelmien toimimista varten.

Aiemmat tilaukset ja päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 45 §, 15.6.2018: 120.000,00
Hallintojohtajan päätös 3§, 6.7.2017 50.000,00 euroa
4600001020 62.245,91 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL on vuokrannut kuituyhteyksiä Elisa Oyj:ltä yhteensä enintään 332.245,91 eurolla (alv 0 %).

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

IT-päällikkö

 

IT-suunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566