Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

19.03.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

33 §

Vaihteiden ja risteyksien hankinnan keskeyttäminen

HEL 2021-001355 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hylätä tarjouskilpailuun 63H20 (vaihteiden ja risteyksien sekä vaihteenohjausjärjestelmän hankinta) hankinnan osa-alueisiin 1 ja 2 tulleen voestalpine Railway Systems GmbH:n (voestalpine) tarjouksen.

Voestalpinen tarjous oli ainoa tarjouskilpailun 63H20 osa-alueisiin 1 ja 2 määräaikaan mennessä saapunut tarjous. Toimitusjohtaja päätti siten keskeyttää hankinnan osa-alueiden 1 ja 2 osalta.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (63H20) vaihteiden ja risteyksien sekä vaihteenohjausjärjestelmän hankinnasta. Hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Vaihteet ja risteykset (Helsinginkatu-Kaarlenkatu)
  2. Vaihteet ja risteykset (Helsinginkatu-Läntinen Brahenkatu ja Ruusulankatu-Runeberginkatu)
  3. Vaihteenohjausjärjestelmä (yhdeksän kappaletta)

Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena EU-kynnysarvot ylittävänä avoimena menettelynä. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 22.12.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 24.12.2020, 2020/S 251-628479.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saatavilla olleiden tarjousasiakirjojen avulla.

Tarjousten jättämisen alkuperäinen määräaika oli 28.1.2021 klo 12:00, mutta HKL pidensi määräaikaa tarjouspyynnön julkaisun jälkeen 1.2.2021 klo 9:00 asti. Muutoksesta ilmoitettiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 20.1.2021, 2021/S 013-027601.

HKL teki tarjouspyyntöön vähäisiä muutoksia, joista ilmoitettiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 27.1.2021, 2021/S 018-041397.

Määräaikaan mennessä vain voestalpine jätti tarjouksen hankinnan osa-alueisiin 1 ja 2.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset toimittaa vaihteita ja risteyksiä sekä vaihteenohjausjärjestelmiä tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjouksen hylkäysperusteet

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Voestalpine on tarjouksen liitteessä ”letter_delivery_dates_vaRS_210128_EN” ilmoittanut seuraavat toimitusajat vaihteille ja risteyksille:

        Toimituserän Kaarlenkatu – Helsinginkatu osalta 30.7.2021

        Toimituserän Helsinginkatu – Läntinen Brahenkatu osalta 30.9.2021.

Tarjouspyynnössä 63H20 kohdassa 1.4 ”lyhyt kuvaus” todetaan, että toimituksen tulee olla toimitettu Kaarlenkatu – Helsinginkatu työmaalle 10.5.2021 mennessä ja Helsinginkatu - Läntinen Brahenkatu työmaalle 1.7.2021 mennessä. Toimitusaikataulu on ollut tämän tarjouspyynnön osalta ehdoton.

Voestalpinen tarjouksen yhteydessä ilmoitetut toimitusajat toimituserien 1 ja 2 osalta eivät vastanneet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaadittuja toimitusaikoja. Näin ollen voestalpinen tarjous voidaan katsoa tarjouspyynnön vastaiseksi ja toimitusjohtaja päättää sulkea sen tarjouskilpailusta.

Hankinnan keskeyttäminen

Koska tarjouskilpailuun 63H20 (vaihteiden ja risteyksien sekä vaihteenohjausjärjestelmän hankinta) hankinnan osa-alueisiin 1 ja 2 tuli ainoastaan voestalpinen tarjous ja se suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, on HKL:llä erityisalojen hankintalain 116 §:ssä tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35332

otto.kyrklund(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Ykiskön johtaja

 

Projektipäällikkö

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566