Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

18.03.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

30 §

Joukkoliikenneinfran käyttökorvausmaksujen eräpäivien siirtäminen

HEL 2021-003456 T 00 01 06

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että koronavirusepidemiaan liittyvän poikkeustilanteen johdosta liikenneliikelaitoksen (HKL) Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymältä (HSL) laskuttamien joukkoliikenneinfran käyttökorvausmaksujen eräpäiviä siirretään ajalla 1.3.-30.11.2021 niin, että siirrettävät käyttökorvaukset maksetaan HKL:lle viimeistään 30.11.2021 mennessä.

Päätöksen perustelut

Joukkoliikenneinfran käyttökorvausmaksujen eräpäivien siirtäminen

HSL on lähettänyt 25.2.2021 jäsenkunnilleen kirjeen maksujärjestelyistä vuoden 2021 infrakorvauslaskutuksen osalta. Koronavirusepidemian jatkuessa joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen lasku jatkuu vuonna 2021. HSL:lle aiheutuu tästä huomattavia haasteita suoriutua maksuvelvoitteista normaaliolosuhteissa sovitussa aikataulussa.

HSL on esittänyt, että HSL:n jäsenkunnilleen kuukausittain maksamien joukkoliikenneinfran käyttökorvausten eräpäiviä siirrettäisiin erääntymättömien maksujen osalta tulevaisuuteen niin, että HSL maksaa korvaukset viimeistään 30.11.2021 mennessä.

Helsingin kaupungille maksettavat joukkoliikenneinfra käyttökorvaukset kohdistuvat HKL:lle. Kuukausittaisen käyttökorvauksen suuruus on 6,346 milj. euroa (alv 0 %) vuonna 2021. Mikäli maalis-marraskuun maksatus siirtyy kokonaisuudessaan 30.11.2021 asti, on koko kertymä 57,114 milj. eur (alv 0 %).

Vastaavanlainen maksujärjestely tehtiin vuonna 2020. Silloin Helsingin kaupungin koronavirus-koordinaatioryhmä linjasi (6.4.2020), että HSL:n pyytämiin maksujärjestelyihin voidaan suostua ja että päätöksen eräpäivien lykkäämisestä tekee HKL.

Kaupunginkanslia on keskustellut vuoden 2021 maksujärjestelystä muiden HSL:n jäsenkaupunkien kanssa ja keskustelujen perusteella maksujärjestelyä ollaan hyväksymässä muuallakin. Kaupunginkanslian linjauksen mukaan päätöksen maksujärjestelystä voi suoraan tehdä HKL Helsingin kaupungin osalta.

 

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luku ei sisällä liikelaitosten osalta korvauksista tai muista maksuista vapauttamiseen liittyviä toimivaltamäärittelyjä. Näin ollen liikelaitoksella toimivalta päättää tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää korvauksista ja vapautuksesta tai lykkäyksestä liikelaitokselle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kuuluu liikelaitoksen johtajan yleistoimivaltaan.

Tämän perusteella HKL:n toimitusjohtaja on toimivaltainen päättämään

        määräaikaisista lykkäyksistä joukkoliikenneinfran käyttökorvausten eräpäivissä

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Kanslia Talous ja suunnitteluosasto

 

Hankinta

 

Talouspalvelut

 

Yksikön johtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566