Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

05.03.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

29 §

Hankesuunnitelma raitiovaunukalusto linjajännitteen nosto 750V

HEL 2021-002966 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman (15.2.2021), raitiovaunukalusto linjajännitteen nosto 750V, yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 4.3.2021 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Henri Helander, projektipäällikkö, puhelin: 310 21819

henri.helander(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566