Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

04.03.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

27 §

Hankesuunnitelman korotus, kantametron kiskojen vaihto kunnossapitovelkaselvityksen mukaisesti

HEL 2021-002823 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 12.2.2021 Metron kiskon vaihto kp-velka yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön johtaja hyväksyi 10.6.2020 omaisuussalkun ohjausryhmän esityksen mukaisesti hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 23.2.2021 HKL:n omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566