Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

29.01.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

17 §

Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätöiden 62 ja 273A hankinta

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 62 ja 273A Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-27 mukaisesti yhteensä enintään 40.329,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieurakan osalta.

Lisätyö 62 koskee Urakka-alueen ulkopuolelta uusittuja kiskoja Junatien ylittävällä sillalla. Urakan käynnistämisen jälkeen todettiin, että sillan ylittävät kiskot ovat erittäin kuluneet, täten kiskojen uusiminen Hämeentien urakasta johtuvan liikennekatkon aikana oli järkevää.

Lisätyö 273A koskee urakka-alueen Helsinginkadun osuudella tehtyä kiskojen pohjalaatan korotusta. Korotus koettiin tarpeelliseksi Helsinginkadulle asennettujen eteenvietyjen kielisovitusten kohdalle. Pitkien kielisovitusten ja niiden jälkeisen risteyskappaleen kohdalla ei ole kiskonkiinnikkeitä, joten pohjalaatan korotus todettiin tarpeelliseksi vaihteiden tukevan kiinnityksen takaamiseksi.

Lisätyöt on todettu tarpeelliseksi turvallisen ja toiminnallisen raitiotien toteuttamiseksi.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:

        Lt 121b raiteiden hulevesilinja Helsinginkadulla 9.452,02 euroa

        Lt 107 2 kpl kaapelikaivoja 12.936,00 euroa (tilattu projektipäällikkövaltuuksilla)

        Lt 108 3 kpl kaapelikaivoja 19.404,00 euroa (tilattu projektipäällikkövaltuuksilla)

Nyt päätettävänä olevien lisätöiden jälkeen on Hämeentien urakkakokonaisuuteen liittyviä lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 82.121,27 eurolla. Johtokunnan päätöksen 131 §, 21.8.2020 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 227.330,75 euroa.

Aiemmat päätökset

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 131 §, 21.8.2020:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisätyön nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukaisesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä KYMPin rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös: 

Kaupunginhallituksen päätös 253 §, 15.4.2019:

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Otto Kyrklynd, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Tiimipäällikkö

 

Ratainsinööri

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566