Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

22.01.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

8 §

Itäkeskuksen vaihteiden ja raideristeyksien hankinta

HEL 2021-000447 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä hankintasopimuksen Itäkeskuksen vaihteista ja raideristeyksistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen voestalpine VAE GmbH:lta kanssa yhteensä enintään 470.646,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu liikenneliikelaitoksen (HKL) järjestämään tarjouskilpailuun 68H20.

Metron vaihteet Itäkeskuksessa ovat elinkaarensa päässä. Uusilla vaihteilla varmistetaan metrorataverkon turvallinen ja häiriötön liikenne.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja hyväksyi 23.10.2020 (§ 131) metron vaihteiden vaihdot Itäkeskukseen hankeen siten, että hankkeen kokonaishinta on
yhteensä enintään 920.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kuvaus

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo ylitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen tavaroita koskevien hankintojen kynnysarvon. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 26.11.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 1.12.2020, 2020/S 234-578655.

Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 12.1.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 100 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjous-pyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) tarjoajaa:

        voestalpine VAE GmbH

        Vossloh Cogifer Finland Oy

Toimittajan valinta

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset toimittaa vaihteet ja raideristeykset tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu suoritettiin molempien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman tarjouksen jättänyt yritys oli voestalpine VAE GmbH.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä (liite 1).

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Tekninen asiantuntija

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566