Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

22.01.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

14 §

Hankesuunnitelman korotus, C-hanke; ja loppuraportti Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kansirakenteen korjaus

HEL 2021-000737 T 00 01 04 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 13.11.2020 Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kansirakenteen korjaus yhteensä enintään 310.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Infra- ja kalustoyksikön johtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 5.6.2019, 49 § yhteensä enintään 280.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 17.12.2020 omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35684

leena.matasniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1

2

Liite 2 Loppuraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 2

Isännöitsijä

Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö

Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566