Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

18.01.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

5 §

Toimitusjohtajan päätöksiin perustuvien sopimusten allekirjoittaminen

HEL 2021-000511 T 00 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa asiaa koskevan yksikön johtaja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 § 3 mom. mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Johtajat

 

Sihteerit

 

Hankinta

 

Talouspalvelut

 

Tiedoksi

Hallintopäällikkö

Lakimies

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566