Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

15.01.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

4 §

Hankesuunnitelman korotus; C-hanke; Käytettyjen rata-autojen hankinta

HEL 2021-000437 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 9.12.2020, C-hanke; Käytettyjen rata-autojen hankinta, yhteensä enintään 760.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 15.11.2018, 104 § yhteensä enintään 726.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 12.1.2021 omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projektipäällikkö, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Ratamestari

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566