Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

20.11.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

161 §

Asiakaskokemustutkimusten tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2019-012013 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä puitesopimukset asiakaskokemustutkimusten järjestämisestä hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin alla olevien toimittajien kanssa:

        Informatum Research Oy

        Palvelu Plus oy

        TNS Gallup Oy

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2023 ja optiomahdollisuus kaksi (2) vuotta siten, että optio voidaan lunastaa erillisellä päätöksellä. Kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella koko sopimuskaudella (varsinainen sopimuskausi + optio) ovat yhteensä enintään 500.000,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (49H19, 14.10.2019) asiakaskokemustutkimusten järjestämisestä sopimuskaudella 4 + 2 vuotta.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 15.10.2019 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sähköisessä muodossa TED-verkkosivulla. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 18.11.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä (4) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua asiakaskokemustutkimuksista tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu tehtiin kaikkien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 60 %

        Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta. Vertailuhinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

        Edullisimman vertailuhinnan saanut yritys sai parhaat hintapisteet (60 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen hinta) x 60 pistettä.

2. Laatu 40 %

        Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.

        Laatutekijänä oli Tarjoajan nimeämän asiakkuusvastaavan työkokemus ja erityisosaaminen sekä yrityksen asiakastyytyväisyyskyselyn pisteytys vähimmäisvaatimukset ylittävältä osalta.

        Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaaditun selvityksen perusteella.

        Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut yritys sai 40 laatupistettä, muut saivat (yrityksen pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 40 pistettä.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kolme (3) toimittajaa tarjouspyynnön mukaisesti.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

  1. Palvelu Plus Oy                               100 p.
  2. Informatum Research Oy                 86,796 p.    
  3. TNS Gallup Oy                                 82,881 p.

Lisätiedot

Sanna Hagberg, suunnittelija, puhelin: 310 64563

sanna.hagberg(a)hel.fi

Kari Huvinen, turvallisuusasiantuntija, puhelin: 310 35456

kari.huvinen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Ostolaskut

Liite 1

Yksikön johtajat

Liite 1

Suunnittelija

Liite 1

Turvallisuusasiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566