Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

17.10.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

148 §

Hankesuunnitelman korotus, Teknonet tiedonsiirto ja järjestelmät 2015

HEL 2019-010800 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman (10.10.2019), Teknonet tiedonsiirto ja järjestelmät 2015, yhteensä enintään 402.098,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 14.10.2019 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Kari Haataja, projekti-insinööri, puhelin: 310 78497

kari.haataja(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projekti-insinööri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566