Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

10.07.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

108 §

MLNRV II-sarjan raitiovaunujen linja- ja sisänäyttöjen lisähankinta

HEL 2017-008228 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata kahdeksan (8) sarjaa MLNRV II-sarjan raitiovaunujen linja- ja sisänäyttöjä Teleste Information Solutions Oy:ltä tarjouksen (HKL008-11-20150528) mukaisesti yhteensä enintään 79.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

MLNRV II -täyskorjausprojektin käynnistyessä vuonna 2014 todettiin, että vaunuissa olevien LCD-kilpien varaosien saatavuus on heikko eikä niiden valmistajalta ole enää saatavissa teknistä tukea. Tästä syystä osaan vaunuista päätettiin hankkia uudet LED-tekniikalla toteutetut kilvet. Tuolloin ainoa kohtuuhintainen tarjous saatiin Scannotec Oy Ab:n edustamista ja ruotsalaisen Mobitecin valmistamista Ultima-kilvistä. Näitä kilpiä ostettiin kuusi (6) sarjaa koteloineen.

Valkoisista LED-kilvistä saadun hyvän asiakaspalautteen johdosta vuonna 2017 päätettiin hankkia uudet kilvet (36 sarjaa koteloineen sekä 2 varasarjaa ilman koteloita) kaikkiin MLNRV II -vaunuihin. Hankinta kilpailutettiin (13H/17, 10.5.2017) ja kilpailutuksen voitti Teleste Information Solutions Oy.

MLNRV II –sarjan yhtenäisyyden ja kunnossapidettävyyden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että HKL hankkii suorahankintana kilpien sarjatoimituksen jatkona vielä kahdeksan (8) kilpisarjaa ilman koteloita Teleste Information Solutions Oy:ltä. Näillä voidaan korvata kaikki Mobitecin Ultima-kilvet ja parantaa vaihto-osien saatavuutta. Teleste Information Solutions Oy:n tarjous vastaa aikaisemmin kilpailutuksessa saatua tarjousta.

Aikaisemmat päätökset:

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata MLNRV II-sarjan raitiovaunujen linja- ja sisänäytöt (36 sarjaa asennustarvikkeineen sekä kaksi sarjaa varaosakilpiä) Teleste Information Solutions Oy:ltä yhteensä enintään 395.480,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen Teleste Information Solutions Oy:ltä tilattujen MLNRV II-sarjan raitiovaunujen linja- ja sisänäyttöjen arvonlisäveroton hankintahinta on yhteensä enintään 475.080,00 euroa.

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana:

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 12. luku, §124:

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Toimitusjohtaja

 

Projekti-insinööri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566