Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

13.06.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

93 §

HKL:n ja HSL:n välisten liikennöintisopimusten sekä infrasopimuksen täsmentäminen hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-kaukolämmön käytön osalta

HEL 2019-006256 T 00 01 06

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä HKL:n ja HSL:n väliset seuraavat liikennöintisopimuksia (Sopimus metroliikenteen hoitamisesta 2010 – 2024 / Sopimus raitioliikenteen hoitamisesta 2010 -  2024) sekä infrasopimusta (Sopimus joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta) täydentävät lisäsopimukset:

        Liikennöintisopimusten lisäsopimus nro 4: Hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-kaukolämmön kustannusten korvaaminen osana liikennöinnistä aiheutuvia kustannuksia

        Infrasopimuksen lisäsopimus L3: Hiilidioksidivapaan sähkön ja eko-kaukolämmön kustannusten korvaaminen osana joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta

Lisäsopimuksella nro 4 HKL ja HSL sopivat, että raitio- ja metroliikenteen kuluttaman sähkön tulee olla kestävästi tuotettua sähköä, esim. pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä ja, että HSL korvaa hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä aiheutuvat kustannukset HKL:lle toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lisäsopimus nro 4 tulee takautuvasti voimaan 1.1.2018 alkaen ja on voimassa niin kauan, kun liikennöintisopimukset ovat voimassa.

Lisäsopimuksella L3 HKL ja HSL sopivat, että Infrasopimuksessa määritellyn infraomaisuuden sähkö tuotetaan, uusiutuvilla energianlähteillä esim. pohjoismaissa tuotetulla tuuli-, vesi- tai aurinkosähköllä, mikäli osapuolet näin erikseen kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat. Lisäsopimuksella L3 osapuolet sopivat lisäksi hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisen periaatteista, mikäli osapuolet jäljempänä sopivat hiilidioksidivapaan sähkön käytöstä HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä. Lisäsopimus L3 tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja on voimassa niin kauan, kun Infrasopimus on voimassa.

Päätöksen perustelut

HSL tilaajana ja HKL tuottajana ovat allekirjoittaneet 13.9.2010 Metro-liikenteen sekä Raitioliikenteen liikennöintisopimuksen (Liikennöintisopimukset). Raitioliikenteen liikennöintisopimuksen Lisäsopimuksella nro 2 on sovittu hiilidioksidivapaan sähkön kustannusten korvauksesta siten, että HSL korvaa raitioliikenteen ajoenergiaan käytettävän hiilidioksidivapaan sähkön HKL:lle aiheuttaman lisäkustannuksen. Metroliikenteen liikennöintisopimukseen ei samanlaista muutosta ole tehty, vaikka samaa käytäntöä kuin raitioliikenteessä on osin noudatettu sen mukaisesti, mitä kunakin vuonna erikseen on Osapuolten yhteistyömenettelyissä sovittu.

Osapuolet sopivat Lisäsopimuksella nro 4 tehtävällä sopimusmuutoksella raitio- ja metroliikenteen (mukaan lukien Liikennöintisopimusten mukainen infra; so. varikot) hiilidioksidivapaasta sähköstä koituvien lisäkustannusten korvaamisesta.

Lisäsopimuksella nro 4 osapuolet sopivat lisäksi sekä EKO-kaukolämmöstä koituvien lisäkustannusten korvaamisen periaatteista, mikäli HSL erikseen päättää EKO-kaukolämmön käytöstä HKL:n varikoilla ja osapuolet näin erikseen kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat

HKL ja HSL ovat allekirjoittaneet 7.12.2011 sopimuksen joukkoliikenneinfran kustannusten korvaamisesta.

Lisäsopimuksella L3 HKL ja HSL sopivat hiilidioksidivapaasta sähköstä sekä EKO-kaukolämmöstä koituvien lisäkustannusten korvaamisesta Infrasopimuksen lähtökohtien ja periaatteiden mukaisesti, mikäli HSL erikseen päättää, hiilidioksidivapaan sähkön ja EKO-kaukolämmön käytöstä HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä ja osapuolet näin erikseen kirjallisesti pöytäkirjalla sopivat.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hallintopäällikkö

 

Hankinta

 

Lakimies

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566