Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

19.05.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

81 §

Recright-videorekrytointityökalun pääsopimuksen sopimusmuutoksen hyväksyminen

HEL 2019-005846 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti hyväksyä sopimusmuutoksen Recright-videorekrytointityökalua koskevan tilauksen 16.1.2019 ehtojen muuttamisesta.

Päätöksen perustelut

HKL on tilauksellaan nro 4600011838, 16.1.2019 tilannut RecRight -videorekrytointityökalupalvelun (jäljempänä Pääsopimus). Sopimus koskee videorekrytointityökalua.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä Tietosuoja-asetus) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen.

Nyt tehtävällä sopimusmuutoksella Pääsopimuksen liitteeksi lisätään Helsingin kaupungin tietoturvaliite, jonka mukaisesti osana Pääsopimuksen mukaista sopimussuhdetta sopijapuolet sopivat Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisestä.

Lisätiedot

Heidi Turpela, lakimies, puhelin

heidi.turpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hallintopäällikkö

 

Lakimies

 

Hallintojohtaja

 

Hankinta

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566