Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

09.05.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

78 §

Sähköasennustarvikkeiden tilaaminen puitejärjestelynä

HEL 2019-005527 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana puitejärjestelynä sähköasennustarvikkeita sopimuskaudelle 15.5.2019 - 14.4.2021 seuraavilta yrityksiltä:

        Onninen Oy

        SLO Oy

        Rexel Finland Oy

siten, että kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat sopimuskauden aikana yhteensä enintään 400.000,00 euroa (alv 0 %).

Sähköasennustarvikkeita tilataan sopimuskauden aikana puitesopimusten perusteella ensisijaisuusjärjestyksessä. Jos etusijajärjestyksessä ensisijainen toimittaja ei pysty hoitamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta toimittajalta.

Ensisijaisuusjärjestys:

  1. Onninen Oy
  2. SLO Oy
  3. Rexel Finland Oy

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Kaupunginkanslian tekemään Helsingin kaupungin yhteishankintasopimukseen yleisistä sähköasennustarvikkeista ajaksi 15.4.2019 - 14.4.2021 SLO Oy:n, Onninen Oy:n ja Rexel Finland Oy:n kanssa, joille virastot ja laitokset voivat osoittaa suoraan tilauksensa.

Lisätiedot

Jani Nummila, logistiikka-asiantuntija, puhelin: 310 34847

jani.nummila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Logistiikka-asiantuntija

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566