Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

02.05.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

75 §

Hankesuunnitelma, Runeberginkatu, Sammonkadun pysäkki - Arkadiankatu, radan peruskorjaus 2019

HEL 2019-005251 T 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 17.4.2019, Hankesuunnitelma, Runeberginkatu, Sammonkadun pysäkki - Arkadiankatu, radan peruskorjaus 2019, yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 29.4.2019 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Tuomo Tukiainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35947

tuomo.tukiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Suunnitteluinsinööri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566