Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

30.04.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

73 §

Hankinta, SSV-järjestelmäpäivitys, liikenneliikelaitos

HEL 2019-005142 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Netcontrol Oy:ltä SSV järjestelmäpäivityksen yhteensä enintään 305.508,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:llä on käytössä Netcontrol Oy:n sähkönsyötön valvonta- ja ohjausjärjestelmä. Järjestelmää käytetään valvomaan ja ohjaamaan sähköjä päälle ja pois metro- ja raitoradalla sekä kiinteistöissä ja varikoilla.

Nykyinen käytönvalvontajärjestelmä on käyttöikänsä päässä. Käytönvalvontajärjestelmän päivitys on tarpeellinen, jotta käytönvalvontajärjestelmä toimii luotettavasti ja järjestelmään pystytään lisäämään uusia kohteita tulevaisuudessa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) tilaa metron ja raitiotien sähkönsyötön valvontajärjestelmän (SSV) Netcon 3000 käytönvalvontajärjestelmän päivityksen Netcontrol Oy:ltä tarjouksen 11-3679, 20.2.2019 mukaisesti.

HKL:n on tarkoituksenmukaista tilata käytönvalvontajärjestelmän valvomolaitteiston uusinta nykyiseltä toimittajalta, koska siten taataan järjestelmän yhteensopivuus muiden toimittajien laitteiden kanssa.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: " teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Projektipäällikkö

 

Toimitusjohtaja

 

Hankintasuunnittelija

 

Valvomoinsinööri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566