Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

18.04.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

67 §

Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakka, lisätyö 9

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enintään 10.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyö laskutetaan seuraavin veloitushinnoin (alv 0 %):

        Kiskopyöräkaivinkone    900,00 €/työvuoro

        Turvamies                      550,00 €/työvuoro

        Työnjohto                       600,00 €/työvuoro

        Mittaus                           550,00 €/työvuoro

        Rakennusammattimies  450,00 €/työvuoro

Veloitushinta sisältää työvuoron, joka sijoittuu yöaikaan 23:00 - 4:30.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta. Tarjouskilpailussa halvimman hinnan antoi Kreate Oy.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan meluesteestä ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Nyt tilattava lisätyö on päätetty tilata sen vuoksi, että meluesteen rakentamisen esteenä oleva nykyinen kaapelikouru saadaan siirrettyä pois meluesteen tieltä. Kaapelikouru on huonokuntoinen, minkä vuoksi se siirron yhteydessä uusitaan. Varsinaisen kaapelikourun uusimistyön suorittaa HKL:n kunnossapito, mutta seuraavat työvaiheet / henkilöresurssit on tilattava Kreate Oy:ltä johtuen HKL:n resurssien puutteesta:

        kourun kansien nosto ja pois siirtäminen sekä turvamies (arvioitu kesto 1 - 2 työvuoroa)

        Helenin kaapelien ja HKL:n kuitukaapelien siirtotöiden aikana Kreatelta turvamies (arvioitu tarve 5 työvuoroa) sekä kiskopyöräkaivinkone (arvioitu tarve 3 työvuoroa)

        lisäksi työvuoroissa voi olla tarpeen käyttää Kreatelta työnjohtoa, mittausta sekä rakennusammattimiestä

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: 341.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 351.700,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566