Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

11.04.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

63 §

Pienimuotoisten sähkötöiden tilaaminen metroasemille Caverion Suomi Oy:ltä

HEL 2017-006862 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Caverion Suomi Oy:ltä pienimuotoisia sähkötöitä HKL:n metroasemille yhteensä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 30.6.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 118 §, 16.6.2015 HKL:n tilaamaan puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta HKL:n kiinteistöissä suoritettavia sähkö- ja teletöitä ajalla 16.6.2015 – 30.6.2019 puitejärjestelynä niin, että töiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 7.000.000,00 euroa (alv 0 %). Nyt tehtävä päätös koskee pienimuotoisia sähkö- ja kunnossapitotöitä, joita tilataan tarpeen mukaan HKL:n metroasemille Caverion Suomi Oy:ltä.

Tämän puitesopimuksen kohdalla noudatetaan hankintalakia 30.3.2007/349, koska hankinta on aloitettu ko. hankintalain ollessa voimassa ja tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa on siihen viitattu.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 26 §, 19.9.2017: 300.000,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 36 §, 6.5.2018: 200.000,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 96 §, 29.10.2018: 150.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen pienimuotoisia sähkö- ja kunnossapitotöitä on tilattu HKL:n kiinteistöille puitesopimuksen mukaisin ehdoin Caverion Suomi Oy:ltä yhteensä enintään 750.000,00 eurolla (alv 0 %).

Lisätiedot

Tommi Luotamo, sähkövalvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Sähkövalvoja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566