Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

26.03.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

52 §

Hankesuunnitelma, metroasemien poistumistieopasteet

HEL 2019-003624 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 26.2.2019 Metroasemien poistumistieopasteet, yhteensä enintään 370.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 19.3.2019 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Tommi Luotamo, sähkövalvoja, puhelin: 310 35843

tommi.luotamo(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sähkövalvoja

Liite 1

Taloussuunnittelija

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566