Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

11.03.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

40 §

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen ja MaaS Global Ltd:n välisen henkilötietojen käsittelyliitteen hyväksyminen

HEL 2019-003036 T 00 01 06

Päätös

Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa HKL:n ja MaaS Global Ltd:n (MaaS Global) välisen henkilötietojen käsittelyliitteen.

Päätöksen perustelut

Maas Global ja HKL ovat 3.4.2018 allekirjoittaneet puitesopimuksen kuljetuspalveluiden toimittamisesta (”Puitesopimus”) ja puitesopimuksen mukaisesti tehdyn liikkumispalveluiden tilauksen 1 (”Tilaus”).

MaaS Globalin ja HKL:n välinen yhteistyö edellyttää henkilötietojen siirtämistä MaaS Globalilta HKL:lle. Henkilötietojen käsittelyliitteellä osapuolet määrittelevät siirrettäviä henkilötietoja koskevat osapuolten velvollisuudet ja vastuut. Lisäksi henkilötietojen käsittelyliitteellä osapuolet sopivat henkilötietojen käsittelytoimista, avustamisvelvollisuudesta sekä tietoturvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttämisestä.

Lisätiedot

Petra Lähdekallio, lakimies, puhelin: 310 23662

petra.lahdekallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

MaaS Global Ltd

 

Hallintojohtaja

 

Hallintopäällikkö

 

Hankinta

 

Lakimies

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566