Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

04.03.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

39 §

Kauppatorin matkustajapaviljonki, porttien, puomien ja aitojen uusiminen

HEL 2019-002721 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen Ralicon Oy:ltä yhteensä enintään 269.900,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (3H/19, 28.1.2019) Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisesta.

Urakka käsittää HKL:n omistaman kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen, lippuautomaattien ja kortinlukijoiden perustustyöt, vesipostien rakentamisen sekä tarvittavat sähkö-, tietoliikenne- ja putkityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja hyväksyi 28.1.2019 § 23 hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 28.1.2019 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 1.2.2018 kello 12:00 mennessä.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen antoi Ralicon Oy. Ralicon Oy täyttää tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. Ralicon Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja täytti sille asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikön arvioinnin mukaan Ralicon Oy:n tarjous on vastaa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myös hankesuunnitelmassa urakalle varatun enimmäishinnan. Edellä mainitun perusteella Ralicon Oy:n tarjous voidaan hyväksyä, vaikka tarjouskilpailuun saatiin vain yksi tarjous.

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Tarjoajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566