Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

27.02.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

32 §

Hankesuunnitelma, Liikennevaloetuuslaitteet

HEL 2018-003853 T 00 01 04 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 14.11.2018, Liikennevaloetuuslaitteet, yhteensä enintään 450.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n
27.3.2018 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 310 35528

magnus.blank(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankepäällikkö

Liite 1

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Suunnittelija

Liite 1

Taloussuunnittelija

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566