Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

15.02.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

26 §

Hankesuunnitelma, Metron teräskaarien vaihto lasikuitukaariin

HEL 2019-002098 T 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 11.2.2019 Metron teräskaarien vaihto lasikuitukaariin, yhteensä enintään 320.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 13.2.2019 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Jukka Anttalainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35503

jukka.anttalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Suunnitteluinsinööri

Liite 1

Taloussuunnittelija

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566