Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

12.02.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

25 §

Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennus- ja putkiurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 11,12,13,14,15,16,21,24,25,26,27,28 ja 29 mukaisesti yhteensä enintään 61.673,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ilmastointinikkarit Oy:ltä Siilitien sähkönsyöttöaseman putkiurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 1 mukaisesti yhteensä enintään 3.722,83 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 120 §, 16.8.2018 liikenneliikelaitoksen tilaamaan Siilitien sähkönsyöttöaseman eri urakoiden lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 150.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä on lisätyöt:

Rakennusurakan lisätyö nro 11 sisältää muurattavien seinien muutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 12 sisältää vesijohtoon liittyvät työt. Vesijohto on päätetty uusia urakkakyselyn jälkeen

Rakennusurakan lisätyö nro 13 sisältää kaapelitunnelin savuosastointi muutokset. Savuosastointeihin on tullut muutoksia urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 14 sisältää kaasusammutusjärjestelmän aputyöt. Kaasusammutusjärjestelmä tilattiin urakkakyselyn jälkeen ja aputöitä ei ole ollut urakkakyselyssä

Rakennusurakan lisätyö nro 15 sisältää lisääntyneet reikämäärät ja reikämuutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 16 sisältää salaojamuutoksien hyvityksen. Yksi salaojakaivo päätettiin jättää uusimatta, koska se oli hyvässä kunnossa. 

Rakennusurakan lisätyö nro 21 sisältää väliovien muutoksia. Lisätty välioviin 003, 105 ja 106 putkitukset ja työstöt kv-laitteille sekä määritetty kaikki kynnykset irrotettaviksi. Vanha kellarin puuovi, joka ei ollut urakkakyselyssä mukana, sovittiin uusittavaksi.

Rakennusurakan lisätyö nro 24 sisältää lukitusmuutoksen. Lisätty aukipitolaitteet, kaapelitunnelin sekä kellarin uusien ovien lukitukset.

Rakennusurakan lisätyö nro 25 sisältää laitetason muutokset. Laitetasoa on siirretty ja kavennettu RAK-piirustuksissa olleen virheen takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 26 sisältää kerroksien välisen portaan kunnostuksen. Portaiden kunnostus ei ollut urakkakyselyssä mukana.

Rakennusurakan lisätyö nro 27 sisältää turkkilevymuutoksen. Suunnitelmat muuttuivat urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 28 sisältää lisääntyneet palokatkot. Palokatkojen määrä on lisääntynyt suuremman reikämäärän takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 29 sisältää lisääntyneet pellitykset. Rinteen puolelle on lisätty myrskypelti, ovien väliin on lisätty pellitykset sekä räystään kulmiin on lisätty hyönteisverkot.

Putkiurakan lisätyö nro 1 sisältää vesijohdon muutostyön. Vesijohto on päätetty uusia urakkakyselyn jälkeen

Näiden lisätyötilauksien jälkeen lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 114.791,22 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 35.228,78 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566