Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

07.01.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

4 §

Kameravalvonnan– ja äänentoistojärjestelmän laajennuksista ja kokonaisjärjestelmän ylläpidon sopimuksen sopimusmuutoksen hyväksyminen

HEL 2018-000172 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti hyväksyä sopimusmuutoksen kameravalvonnan– ja äänentoistojärjestelmän laajennuksista ja kokonaisjärjestelmän ylläpidon sopimusta koskevan sopimuksen 4.5.2018 muuttamisesta.

Päätöksen perustelut

Sopijapuolet ovat 4.5.2018 allekirjoittaneet sopimuksen kameravalvonta– ja äänentoistojärjestelmän laajennuksista ja kokonaisjärjestelmän ylläpidosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä Tietosuoja-asetus) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen.

Nyt tehtävällä sopimusmuutoksella Pääsopimuksen liitteeksi lisätään Helsingin kaupungin tietoturvaliite, jonka mukaisesti osana Pääsopimuksen mukaista sopimussuhdetta sopijapuolet sopivat Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisestä.

Lisätiedot

Heidi Turpela, lakimies, puhelin: 310 21537

heidi.turpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hallintojohtaja

 

Hallintopäällikkö

 

Hankinta

 

Lakimies

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566