Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

04.01.2019

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

3 §

Viria Security Oy:n huoltosopimuksen 12.6.2017 sopimusmuutoksen hyväksyminen

HEL 2019-000047 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti hyväksyä sopimusmuutoksen huoltosopimuksen 12.6.2017 muuttamisesta.

Päätöksen perustelut

Sopijapuolet ovat 12.6.2017 allekirjoittaneet huoltosopimuksen kiinteistö-ja turvallisuusalan laitteiden huollosta ja niihin liittyvistä muista palveluista (jäljempänä Pääsopimus).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä Tietosuoja-asetus) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen.

Nyt tehtävällä sopimusmuutoksella Pääsopimuksen liitteeksi lisätään Helsingin kaupungin tietoturvaliite, jonka mukaisesti osana Pääsopimuksen mukaista sopimussuhdetta sopijapuolet sopivat Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisestä.

Lisätiedot

Heidi Turpela, lakimies, puhelin: 310 21537

heidi.turpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hallintojohtaja

 

Hallintopäällikkö

 

Hankinta

 

Lakimies

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566