Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

13.12.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

60 §

Kioskiautomaattipaikkojen vuokraaminen optiokaudeksi

HEL 2014-015035 T 10 01 03

Päätös

Toimitusjohtaja päätti jatkaa HKL:n ja Selecta Oy:n välistä kioskiautomaattipaikkojen vuokrasopimusta nro. 11009706 (8.12.2015) 1. optiokaudella (1.1.2018 – 31.12.2018) sopimuksen mukaisin ehdoin siten, että Selecta Oy:ltä perittävä arvonlisäveroton kiinteä vuokra optiokaudella on yhteensä n. 82.000,00 euroa. Lisäksi Selecta Oy maksaa liikenneliikelaitokselle myyntikomissiona 4 % laitteiden bruttomyynnistä sekä laitteiden sähkönkulutuksen.

Päätöksen perustelut

HKL:n ja Selecta Oy:n välinen kioskiautomaattien vuokrasopimus koskee kioskiasutomaattien vuokraamisesta metroasemilta, Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon rautatieasemilta ja Kauppatorin Suomenlinnan liikenteen terminaalista. Kioskiautomaatteja on metroasemilla yhteensä 51 kappaletta. Kioskiautomaatit sijaitsevat kantametron asemilla. Mikäli länsimetron asemille asennetaan automaatteja Optiokauden aikana, sovitaan tästä kirjallisesti Osapuolten kesken.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 201 §, 18.12.2014:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään vuokrasopimuksen Selecta Oy:n kanssa kioskiautomaattipaikkojen vuokraamisesta metroasemilta, Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon rautatieasemilta ja Kauppatorin Suomenlinnan liikenteen terminaalista esityksessä tarkoitetulla tavalla ajaksi 1.1.2015 – 31.12.2017.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen jatkamaan vuokra-aikaa perusvuokrakauden päätyttyä kaksi (2) kertaa yhden (1) vuoden kerrallaan perusvuokrakauden mukaisin ehdoin, jos HKL:n ja vuokralaisen neuvotteluissa asiasta päästään yksimielisyyteen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Infra- ja kalustoyksikön johtaja

 

Isännöitsijä

 

Hallintopäällikkö

 

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566