Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

04.12.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

57 §

Raideliikenteen kustannustason laskennan avustavat konsultointityöt

HEL 2017-013080 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa Route 66 Consulting Oy:lle tehtyä tilausta raideliikenteen kustannustason laskennan avustavista suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista tarjouksen 29.11.2017 mukaisesti yhteensä enintään 18.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Route 66 Consulting Oy:llä on ainutlaatuinen osaaminen ja tietotaito Helsingin sisäisen raideliikenteen sisällöstä ja kustannustasosta. Vastaavaa osaamista ei ole muualta saatavissa. Tehtävä on HKL:n tulevaisuuden kannalta kriittinen ja siten välttämätöntä toteuttaa laadukkaasti. On HKL:n edun mukaista tilata jatkokonsultointi samalta toimittajalta.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n mukaisesta kynnysarvon alittavasta palveluhankinnasta.

Aikaisemmat tilaukset:

4600003698: 18.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 36.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jami Vitikainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 35506

jami.vitikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Toimitusjohtaja

 

Hallintojohtaja

 

Hankintapäällikkö

 

Taloussuunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566