Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

20.11.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

53 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan vahingonkorvauksia koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-012464 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, asiassa aiemmin tehdyt päätökset kumoten, siirtää hallintosäännön 11 luvun 2 §:n mukaista toimivaltaansa päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun liikenneliikelaitos on vahingonkorvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen muutoin harkitaan kohtuulliseksi seuraavasti:

        Yksikön johtaja päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun liikenneliikelaitos on vahingonkorvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen muutoin katsotaan kohtuulliseksi, mikäli vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 20.000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 11 luvun 2 §:n 1 mom:n 1 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa. Toimivalta päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun liikelaitos on korvausvelvollinen tai kun vahingon korvaaminen muutoin katsotaan kohtuulliseksi kuuluu liikelaitoksen johtajan edellä mainitussa kohdassa määriteltyyn toimivaltaan.

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hallintopäällikkö

 

Lakimies

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566