Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

30.06.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

14 §

Matkakorttiverkon tietoliikennepalveluiden tilaaminen

HEL 2017-007596 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Elisa Oyj:ltä matkakorttijärjestelmien tietoliikennepalveluja asemilla ja terminaaleissa sijaitseville laitteille ajalle 1.1.2017-31.12.2018 yhteensä enintään 40.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140/3.5.2007) ja Helsingin kaupungin hankintakeskuksen päätökseen 17.4.2012 puitesopimuksen 200600140 jatkamisesta Elisa Oyj:n kanssa toistaiseksi kuitenkin enintään siihen asti, että kilpailutuksen perustella on tehty uusi sopimus.

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välinen puitesopimus on voimassa.

Talous- ja suunnittelukeskuksen rahoitusjohtaja on tehnyt 16.12.2010 päätöksen (175 §) "Helnet tietoliikenneverkon valokaapeleiden ja kuitujen vuokrausta ja ylläpitoa koskevat sopimukset", jonka mukaan kaupungin Helnet-tietoliikenneverkon runkokuidut ja niihin liittyvät tekniset palvelut hankitaan Elisa Oyj:ltä.

Matkakorttiverkon tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä on sopimus lippuautomaattijärjestelmän käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta 11010729/24.2.2016 HKL:n ja palvelun tarvitsijan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa. Teknisesti on tarkoituksenmukaista, että HKL:n tiloissa olevien ja niihin muuten läheisesti kytkeytyvien Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän hallinnoimien lippuautomaattien tietoliikenneyhteydet toimitetaan samalla teknisellä järjestelmällä, jolla HKL:n hallinnon verkon yhteydet on järjestetty.

Aiemmat tilaukset ja päätökset:
Tilaus 4100016132                            10.006,00 euroa
Tilaus 4100017588                            6.528,00 euroa
Tilaus 4100018274                            10.880,00 euroa
4600000620                                       40.000,00 euroa
4600001016                                       29.000,00 euroa
Hallintojohtajan päätös 3 §, 8.4.2013   40.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL:n matkakorttiverkon tietoliikennepalveluita on tilattu yhteensä 176.414,00 eurolla (alv 0 %).

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

IT-päällikkö

 

IT-konsultti

 

IT-suunnittelija

 

Sopimussihteeri

 

Vs. toimitusjohtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566