Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

22.06.2017

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

10 §

Suomenlinnan terminaalin ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-008604 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Suomenlinnan terminaalin, odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 10, 11, 13, 14 ja 15 mukaisesti yhteensä enintään 22.187,19 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 1.9.2016 (144 §) liikennelaitoksen tilaamaan puitesopimusurakoitsija Ralicon Oy:ltä kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä arvonlisäverottomalta hinnaltaan enintään 100.000,00 eurolla.

Lisätyö nro 10 sisältää kulunvalvonnan lisäämisen asukaspuolen sakarapuomiin.

Lisätyö nro 11 sisältää lasiseinän lisäämisen odotuskatoksen länsipäähän.

Lisätyö nro 13 sisältää kasviaidan siirron asennuksen jälkeen ja minkkiverkkojen lisäämisen kasviaitoihin.

Lisätyö nro 14 sisältää suoja-aitojen muutos- ja lisäystyöt.

Lisätyö nro 15 sisältää aikataulunäytön kokomuutoksen.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 75.840,22 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003263.

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566