Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

07.10.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

58 §

Osallistujien hyväksyminen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailuun sekä tuomariston puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2020-007033 T 10 01 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä seuraavat tahot osallistujiksi Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailuun.

        AALTO Development,  Shigeru Ban Architects, LMA, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise

        Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)

Muut aiemmin ehdollisesti hyväksytyt kilpailijat eivät toimittaneet pyydettyjä lisäselvityksiä annetussa määräajassa, joten heidän hakemuksensa hylätään.

Samalla toimialajohtaja päätti nimetä pormestari Juhana Vartiaisen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun tuomariston puheenjohtajaksi.

Päätöksen perustelut

Kilpailijoiden hyväksyminen

Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun osallistumishakemusten jättämiselle annettu määräaika päättyi 21.6.2021 klo 14. Osallistumisedellytysten täyttyminen arvioitiin kokonaisarviointiin perustuen ja määräajassa jätetyistä hakemuksista seitsemän täytti kilpailuohjelman mukaiset vaatimukset. Lisäksi neljä hakemusta täytti osallistujille asetetut vähimmäisvaatimukset pääosin hyvin.

Näiden neljän hakijan osalta päätettiin käyttää kilpailuohjelmassa varattua oikeutta pyytää kilpailijoilta tarvittavia täydennyksiä ja lisäselvityksiä vähimmäisvaatimusten täyttymisen arviointia varten, ja heidän osaltaan hyväksyntä oli ehdollinen. Lisäselvitykset pyydettiin toimittamaan 30.9.2021 mennessä, minkä jälkeen kilpailun järjestäjällä on oikeus sulkea osallistuja pois kilpailusta, mikäli selvitykset eivät ole riittävät.

Täydennysten toimittamiselle annetussa määräajassa kaksi ryhmistä antoi pyydetyt lisäselvitykset, joiden perusteella ryhmät täyttävät kilpailuohjelman mukaiset vaatimukset. Muut ryhmät eivät toimittaneet lisäselvityksiä pyydetyssä määräajassa, joten heidän hakemuksensa hylätään.

Tuomariston puheenjohtajan nimeäminen

Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman mukaan kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin pormestari. Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 2.8.2021 § 221 pormestariksi Juhana Vartiaisen, joten Vartiainen nimetään Makasiinirannan kilpailun tuomariston puheenjohtajaksi.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 13.4.2021 § 174 hyväksyä Makasiinirannan kilpailuohjelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan päättämään kilpailuohjelman vähäisistä tarkistuksista, muutoksista, mahdollisista lisäehdoista, pidentämään tarvittaessa kilpailun määräaikoja, hyväksymään tuomariston lopullisen kokoonpanon sekä päättämään kilpailun käynnistämisestä.

Toimialajohtaja on 10.5.2021 § 29 päättänyt hyväksyä Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman, tuomariston kokoonpanon sekä käynnistää kilpailun 12.5.2021. Kilpailuohjelman mukaisesti kilpailijoiden hyväksymisestä ja vähimmäisvaatimusten täyttymisestä päättää toimialajohtaja.

Toimialajohtaja on siten toimivaltainen päättämään osallistujien hyväksymisestä kilpailuun sekä tuomariston jäsenten nimeämisestä.

Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566