Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

03.05.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

27 §

Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen, muutostyötilaus, 130 212,08 euroa

HEL 2019-006462 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti tilata Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen kokonaisurakan muutostyöt GRK Infra Oy:n muutostyötarjouksen nro 20D ja 37:n mukaisesti 130 212,08 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 19.9.2019 § 87 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 72 500 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 4 836 156,20 euroa.

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen/Pippuri

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566