Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

20.04.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

25 §

Hernesaaren itärannan esirakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 190 000 euroa

HEL 2020-002138 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Hernesaaren itärannan esirakentaminen, rakennusurakan muutostyön Terramare Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 17 mukaisesti 190 000 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 16.4.2020 § 47 hyväksyä Terramare Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Hernesaaren itärannan esirakentaminen rakennusurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 11 996 670 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 4 365 674,23 euroa.

Lisätiedot

Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Alueellinen rakennuttaminen/Pippuri

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566