Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

19.02.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

11 §

Hämeentien katujärjestelyt, rakennusurakka, muutostyötilaus, 96 802,06 euroa

HEL 2018-011847 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Hämeentien katujärjestelyt, rakennustöiden muutostyöt Destia Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 73B, 201, 280, 281, 308 ja 459 mukaisesti 96 802,06 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 31.12.2018 § 202 hyväksyä Destia Oy, Etelä-Suomen kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen Hämeentien katujärjestelyiden urakasta arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 16 748 324 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (hankintahinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 6 513 354,84 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 20 167 600 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 3 415 495,92 euroa.

Lisätiedot

Antti-Juhani Lehtinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38872

anttijuhani.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Yleiset alueet

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566