Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

05.01.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

3 §

Keski-Pasilan keskus, KVR-urakka, lisä- ja muutostyötilaus, 338 786,79 euroa

HEL 2017-008466 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti tilata Keski-Pasilan keskukseen liittyvän KVR-urakan lisätyöt YIT Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 2.20, 4.2, 4.3, 4.4, 6.8, 6.13, 3.1.2 ja 6.3 mukaisesti 338 786,79 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttaminen -palvelun tilaamaan mainitut lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Lisätyön tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesta lisätyöstä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä ja taloudellisista syistä ja sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa hankintayksikölle.

Yleisten töiden lautakunta päätti 17.12.2013 § 535 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakan töistä kilpailun voittaneen YIT Rakennus Oy:n kanssa 51 848 260 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennustoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 5 200 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 2.11.2017 § 58 päättänyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään Keski-Pasilan keskuksen lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 7 100 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 10 448 555,14 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 62 296 815,14 euroa.

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Rya/projektirakennuttaminen

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566