Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

05.01.2021

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

2 §

Kaupunkiympäristön toimialan ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksyminen

HEL 2020-014156 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan

- tilat-palvelun, yleiset alueet -palvelun ja asuntotuotanto -palvelun hankkeiden ostolaskut hyväksyy kunkin projektin päällikkö tai tiimipäällikkö tai yksikön päällikkö omien, nimettyjen hankkeidensa osalta.

- tilat -palvelussa ja yleiset alueet -palvelussa ostolaskut hyväksyy tiimipäällikkö oman tiiminsä osalta

- tilat -palvelun asuntoyksikön asuntoja koskevat vuokra- ja vastikelaskut hyväksyy ********** tai yksikön päällikkö sekä
- hallinnollisia yleisiä juoksevia menoja koskevat ostolaskut hyväksyy hallintopäällikkö tai toimistopalvelupäällikkö sekä
- kaikki muut ostolaskut hyväksyy
o yksikön päällikkö oman yksikkönsä osalta,
o palvelun päällikkö useaa yksikköä koskevat laskut oman
palvelunsa osalta ja
o palvelukokonaisuuden päällikkö useaa palvelua koskevat
laskut oman palvelukokonaisuutensa osalta.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan oikaisumuistiot ja maksuosoitukset hyväksyy

- talous- ja suunnittelupalveluissa talous- ja suunnittelupäällikkö, toiminnan ja talouden suunnittelu- ja talouden tuki -yksiköissä yksikön päällikkö tai tiimipäällikkö ja projektitalousyksikössä  projektitalouspäällikkö, ********** - tilat -palvelun asuntoyksikössä yksikön päällikkö,

- pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelussa ********** -ja maanhankintaan liittyvät maksuosoitukset hyväksyy maaomaisuuden kehittäminen palvelun tontit-yksikön päällikkö tai asuntotontit tiimin kiinteistölakimies.

Lopuksi toimialajohtaja päätti, että

- luottotappiot hyväksyy talous- ja suunnittelupäällikkö,

- asuntotuotantopalveluiden maksuosoituksissa myytävien huoneistojen kaupanpurkuihin liittyvät kauppahintojen ja varausmaksujen palautukset sekä asumisoikeusasuntojen asumisoikeusmaksujen palautukset hyväksyy ********** tai myynti- ja markkinointiyksikön päällikkö
- ja pysäköintimaksujen palautukset hyväksyy pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelussa maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset -yksikön päällikkö ja maksuseuraamukset tiimin päällikkö.

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rajoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Tällä päätöksellä kumotaan toimialajohtajan 26.6.2019 (27 §) tekemä päätös kaupunkiympäristön toimialan ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymistä koskevan toimivallan siirtämisestä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.12.2020 (698 §) päättänyt kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden seuraavan organisaatiotason muuttamisesta. Tämän vuoksi toimialajohtajan 26.6.2019 (27 §) tekemää päätöstä kaupunkiympäristön toimialan ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymistä koskevan toimivallan siirtämisestä on tarve muuttaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 4-kohdan mukaisesti toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväkymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelystä.

Lisätiedot

Johanna Salo, talouspalvelupäällikkö, puhelin: 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Pasi Lönnberg, Yksikön päällikkö, Rya Ylläpito, puhelin: 31031851

Pasi.Lonnberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Kymp Ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksyminen 26.6.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Hala/Hannola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566