Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

12.12.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

46 §

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä -hakuun osallistuminen

HEL 2019-012930 T 02 05 01 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että Helsingin kaupunki osallistuu valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä -hakuun yhdessä Kuopion ja Turun kaupunkien kanssa yhteisellä hankkeella, joka koskee palvelu- ja tilaverkkosuunnittelun digitalisointia.

Valtiovarainministeriön 19.12.2019 päättyvä haku koskee kuntien yhteisiä hankkeita. Hanke-ehdotuksen jättää Kuopion kaupunki ja sen suuruus on noin 2,5 milj. euroa. Valtio rahoittaa 85 % hankkeen kustannuksista. Helsingin osuus on alle 130 000 euroa. Osuuden voi tehdä myös omana työnä.

Päätöksen perustelut

Kuopio, Turku ja Helsinki ovat valmistelleet syksyn 2019 aikana hakemusta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän hakuun hanketta, joka koskee palvelu- ja tilaverkkosuunnittelun digitalisointia. Hankkeen työnimi on ”Ihmis- ja asukaslähtöisen palvelu- ja tilaverkon suunnittelun vaatima toimintamalli”.

Hankkeessa kartoitetaan kaupunkien nykytilanne palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa mukaan lukien suunnittelun pohjana olevat tiedot ja niihin liittyvät tietojärjestelmät, luodaan suunnitteluprosessin tavoitetila, harmonisoidaan suunnitteluun liittyvät käsite- ja tietomallit sekä pilotoidaan kehitettyä toimintamallia hankkeeseen osallistuvissa kunnissa.

Hakijoihin kuuluvat Kuopio, Helsinki ja Turku. Kuopio koordinoi hakemuksen tekoa. Hakemusprosessin jälkeen Kuopiolla on hallinnollinen hankevastuu mm. työajan seurannasta, taloudesta ja raportoinnista. Hankkeesta laaditaan erillinen ja tarkempi projektisuunnitelma, yksilöity budjetti ja perustetaan hankeorganisaatio.

Avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hankkeen valtionavustuksiin oikeuttavista kustannuksista. Hankkeen alustava budjetti on noin 2,5 milj. euroa (alv 0 %) ja kaupunkien omavastuu 15 % eli n. 375 000 euroa eli noin 125 000 euroa kuntaa kohden.

Valmisteltavan hankkeen taustalla on Kuopion kaupungin KIRA-digi -rahoitteisessa hankkeessa ”Dynaamisen verkostosuunnittelun toimintamallin kehittäminen ja innovointi julkisten organisaatioiden käyttöön (DigiPAVe)” syntynyt osaaminen. Hanke toteutettiin vuoden 2018 aikana. DigiPAVe arvioitiin KIRA-digi –loppuraportissa kehityspotentiaalilta lupaavimmaksi KIRA-digi –kokeiluksi.

Lisätiedot

Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566