Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

16.10.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

43 §

Rakenne- ja kallioteknisen yleissuunnittelun puitejärjestely 2019-2021 (2021-2023)

HEL 2019-005996 T 02 08 02 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti tehdä kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat rakenne- ja kallioteknisen yleissuunnittelun puitesopimukset seuraavien kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen yrityksen kanssa:

  1. Pöyry Finland Oy
  2. Sitowise Oy
  3. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Puitesopimukset tulevat voimaan aikaisintaan 1.11.2019, ja kun sopimus on allekirjoitettu. Sopijapuolia sitova sopimus syntyy vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukset allekirjoitetaan aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Puitesopimukset päättyvät 31.10.2021 tai mahdollisen optiokauden jälkeen 31.10.2023.

Sopimusta voidaan jatkaa perussopimuskauden jälkeen yhdellä kahden vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta päättää kaupunkiympäristön toimiala puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Hankintojen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 1 500 000 euroa. Edellä mainitussa summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Sopimuskaudella toimeksiannot tilataan ensisijaisesti puitejärjestelyä koskevan hankintapäätöksen mukaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä ensimmäisenä olevalta sopimuskonsultilta siten, kun tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksen ehdoissa on tarkemmin kuvattu.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tarjouspyyntöihin HEL 2019-005996. Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaisu EU-hankintailmoitukset 28.6 ja korjausilmoitus 22.8.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalin ko. tarjousta koskeva Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa.

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 14.8.2019 mennessä. Hankintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin 21.8.2019 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Lisätietokysymyksille varattiin vielä lisäaikaa 28.8.2019, mutta uusia kysymyksiä ei enää esitetty.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 23.9.2019 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

        A-Insinöörit Civil Oy

        Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

        Pöyry Finland Oy

        Sitowise Oy

        Sweco Rakennetekniikka Oy

        WSP Finland Oy

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen sekä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Vähimmäisvaatimukset

Ammatillisena pätevyytenä vaadittiin nimettäväksi kaksi (2) vastuuhenkilöä, joista toisen oli oltava kalliotekniikan ja toisen rakennetekniikan osaaja. Molemmilla vastuuhenkilöillä tuli olla 10 vuoden kokemus puitejärjestelyyn kuuluvien töiden johtamisesta ja suunnittelusta, sekä erikoisalansa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokan pätevyys (MRL 120 e § ja YM ohje YM2/601/2015).

Lisäksi vaadittiin nimettävän kymmenen (10) muuta suunnitteluhenkilöä eri osaamisalueilta hankinnan sisällön mukaisesti. Muista suunnitteluhenkilöistä tuli nimetä vähintään yksi henkilö kuhunkin seuraavaan osaamisalueeseen: rakennetekniikka, kalliotekniikka, talotekniikka, arkkitehtisuunnittelu, palo- ja pelastustekninen suunnittelu, liikennesuunnittelu sekä kustannuslaskenta.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppaneiden valinta

Valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, hinnan painoarvon ollessa 30 % ja laadun 70 %.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin tarjouspyynnön liitteessä 3 Tarjousten arviointi ja vertailu ilmoitetun mukaisesti.

Laatutekijöiden arviointikriteerit ovat vastuuhenkilöiden ja muun suunnitteluhenkilöstön henkilöreferenssit palveluryhmän alaisista töistä (painoarvo 40 %), kokemus ja koulutus (painoarvo 30 %) vähimmäisvaatimukset ylittävin osin. Referenssejä on arvioitu henkilötietolomakkeella ilmoitettujen referenssitöiden perusteella.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Toimivalta

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 15.5.2018 § 243) mukaan toimialajohtajalla on hankintavaltuudet enintään 3 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Toimialajohtaja on näin ollen toimivaltainen hyväksymään Pöyry Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:n tarjoukset.

Lisätiedot

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Tuija Linden, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 37405

tuija.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Tiedoksi

MAKA/Myle/Juvonen, Kivilaakso

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566