Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (5)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

25.09.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

38 §

Verkkosaaren pohjoisosan purku-, rakennus- ja puujätteen ym. varastokasojen vastaanotto ja loppusijoitus

HEL 2018-006298 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti oikeuttaa tonttipäällikön tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat puitesopimukset Verkkosaaren pohjoisosan purku-, rakennus- ja puujätteen ym. varastokasojen vastaanotosta ja loppusijoituksesta alla esitettyjen toiminnanharjoittajien kanssa:

Luokka 1.
1. Veikko Lehti Oy
2. Kuusakoski Oy
3. Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy
4. Lassila & Tikanoja Oyj
5. Kreate Oy
6. Delete Finland Oy

Luokka 2.
1. Veikko Lehti Oy
2. Delete Finland Oy
3. Kreate Oy
4. Kuusakoski Oy
5. Destaclean Oy
6. Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy
7. Lassila & Tikanoja Oyj

Luokka 3.
1. Kuusakoski Oy
2. Lassila & Tikanoja Oy
3. Delete Finland Oy

Luokka 4.
1. Veikko Lehti Oy
2. Kuusakoski Oy
3. Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy
4. Lassila & Tikanoja Oyj
5. Delete Finland Oy

Luokka 5.
1. Kuusakoski Oy
2. Romu Keinänen Oy
3. Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy
4. Veikko Lehti Oy
5. Delete Finland Oy
6. Lassila & Tikanoja Oyj

Luokka 6.
1. Lassila & Tikanoja Oyj
2. Kuusakoski Oy
3. Delete Finland Oy (Espoo)

Luokka 7.
1. Romu Keinänen Oy
2. Delete Finland Oy

Puitesopimukset tulevat voimaan, kun sopimukset on allekirjoitettu. Sopimukset allekirjoitetaan aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeen tiedoksi. Sopimus on voimassa seitsemän (7) kuukautta.

Puitesopimuksella tilattavien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 2,9 miljoonaa (2 900 000) euroa.

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajilta. Puitesopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin puitesopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Tarjouksissa on esitetty yksikköhinnat, joihin sisältyy kaikki kyseisen luokan varastokasojen vastaanottoon ja loppusijoitukseen liittyvät kustannukset. Tarjouksessa on esitetty myös mahdollinen yksikköhinta euroa/kuorma materiaalin vaakaukselle vastaanottokohteessa. Hankinta tullaan tilaamaan kokonaiskustannuksiltaan edullisimmalta vastaanottopaikalta. Hankinnan vertailuhinta saadaan laskemalla yhteen edellä mainittu vastaanottohinta ja vaakamaksu sekä tilaajan määrittämät kuljetuskustannukset vastaanottopaikkaan. Tehdyt vertailut dokumentoidaan taulukoina. Koska kokonaiskustannuksiin sisällytetään myös kuljetushinta, edullisin vastaanottopaikka saattaa erota tässä päätöksessä esitetystä etusijajärjestyksestä.

Kunkin varastokasan osalta kyseiseen luokkaan kuuluvan varastokasan ensisijaiseksi vastaanottopaikaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman hinnan antanut paikka. Edullisuusjärjestyksestä voidaan poiketa, mikäli vertailuhinnaltaan edullisin vastaanottaja ei pysty ottamaan materiaalia vastaan tarvittavassa aikataulussa tai tämä ei vastaa varastokasan vastaanottoa koskeviin tiedusteluihin. Mikäli edullisimman vastaanottopaikan kapasiteetti kyseisen erän osalta täyttyy urakan aikana, toimitetaan jäljellä oleva varastokasa vertailuhinnaltaan toiseksi halvimpaan vastaanottopaikkaan sillä edellytyksellä, että paikalla on kapasiteettia ottaa ko. materiaali vastaan. Mikäli toiseksi halvimman vastaanottopaikan kapasiteetti täyttyy, sijoitetaan varastokasa kolmanneksi edullisimpaan vastaanottopaikkaan sillä edellytyksellä, että paikalla on kapasiteettia ottaa erä vastaan.

Tilaukset tehdään kunkin tilauksen osalta viranhaltijoiden hankintaoikeuksien mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Verkkosaaren pohjoisosassa alueella sijaitsee kokonaistilavuudeltaan 14 000 m3 purku-, rakennus- ja puujätteen ym. varastokasoja, jotka poistetaan alueen esirakentamisen yhteydessä. Varastokasat toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Helsingin kaupungin pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyssä ei ole hintoja purku-, rakennus- ja puujätteen ym. varastokasoille. Tämän vuoksi kyseisten varastokasojen vastaanotosta ja loppusijoittamisesta on järjestetty erillinen tarjouskilpailu. Arvioitu kokonaismäärä tämän sopimuksen puitteissa on 13 000 t.

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelu pyysi tarjoukset Verkkosaaren pohjoisosan purku-, rakennus- ja puujätteen ym. varastokasojen vastaanotosta ja loppusijoittamisesta seitsemän (7) kuukauden ajaksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouskilpailu suoritettiin hankintalain mukaisena avoimena hankintamenettelynä. Hankinta on EU-kynnysarvotason ylittävä palveluhankinta, josta on julkaistu hankintailmoitus 14.6.2019 Internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan 5.9.2019 mennessä yhteensä yhdeksän (9) tarjoajaa: Delete Oy, Destaclean Oy, Gemifin Oy, Kreate Oy, Kuusakoski Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy, Romu Keinänen Oy ja Veikko Lehti Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Kaupunkiympäristön toimiala on tarkastanut puitesopimusjärjestelyyn esitettävien yritysten tilaajavastuulain 22.12.2006/1233 mukaan tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat velvoitteet ja todistukset sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten tarkastus, tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että saapuneista tarjouksista Gemifin Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjoaja ei ole esittänyt pyydettyjä ympäristölupaa, työturvallisuussuunnitelmaa ja laadunvalvontajärjestelmää. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Kunkin tarjouspyynnössä esitetyn luokan osalta tehdyssä tarkastelussa otettiin huomioon tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksessa ilmoitetut yksikköhinnat ja vaakamaksu sekä kuljetuskustannukset kohteesta vastaanottopaikkaan. Alkaen hintoja ei hyväksytty, vaan tarjoajan tuli esittää kullekin tarjoamalleen laadulle yksiselitteinen hinta. Tarjoaja sai antaa osatarjouksen vastaanottopaikkansa kapasiteetin mukaisesti. Kuljetuskustannukset määritettiin urakkakilpailulla valitun urakoitsijan antamien kuljetushintojen perusteella. Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisurakan urakoitsijan valinta on hyväksytty rakennukset ja yleiset alueet jaostossa 19.9.2019. Kunkin tarjottavan jakeen osalta esitetään sopimuskumppaniksi kaikkia kuhunkin luokkaan tarjouksen jättäneitä vastaanottopaikkoja. Valitut sopimustoimittajat ovat seuraavat:

Delete Oy
Destaclean Oy
Kreate Oy
Kuusakoski Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy
Romu Keinänen Oy
Veikko Lehti Oy

Vastaanoton vertailutaulukko on liitteenä 1.

Varastokasat voidaan toimittaa myös muihin vastaanottopaikkoihin. Tällöin hankinta tehdään erillisenä hankintana voimassa olevia päätöksiä ja ohjeita sekä hankintalakia noudattaen.

Jotta voitaisiin turvata erilaisten varastokasojen vastaanotto mahdollisimman edullisesti, tulisi puitesopimukset tehdä kaikkien hyväksyttyjen tarjoajien kanssa.

Edellä esitettyä tarjousten arviointia ja sen perusteella tehtyä puitesopimusvastaanottajien valintaa pidetään perusteltuina ja kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisena.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun valitusaika on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Lisätiedot

Tuuli Aalto, ympäristöinsinööri, puhelin: (09) 310 21358

tuuli.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Kaupunkiympäristö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566