Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

26.06.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

27 §

Kaupunkiympäristön toimialan ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksyminen

HEL 2017-006201 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan

        rakennuttaminen- ja asuntotuotantopalvelun hankkeiden ostolaskut hyväksyy kunkin projektin päällikkö tai tiimipäällikkö tai yksikön päällikkö omien, nimettyjen hankkeidensa osalta,

        rakennetun omaisuuden hallinta- -palvelun palvelutilaverkko- ja yhteiskuntavastuuyksiköiden sekä ylläpitopalvelun yleiset alueet, kaupunkitekniikka ja toimitilat -yksiköissä ostolaskut hyväksyy tiimipäällikkö tai yksikön päällikkö, 

        hallinnollisia yleisiä juoksevia menoja koskevat ostolaskut hyväksyy hallintopäällikkö tai toimistopalvelupäällikkö, 

        tilapalveluiden asuntovuokrausyksikön asuntoja koskevat vuokra- ja vastikelaskut hyväksyy Airi Pääkkönen-Barry, Marja Koskela tai yksikön päällikkö sekä

        kaikki muut ostolaskut hyväksyy yksikön päällikkö oman yksikkönsä osalta,

        palvelun päällikkö useaa yksikköä koskevat laskut oman palvelunsa osalta ja 

        palvelukokonaisuuden päällikkö useaa palvelua koskevat laskut oman palvelukokonaisuutensa osalta. 

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialan oikaisumuistiot ja maksuosoitukset hyväksyy

        talous- ja suunnittelupalveluissa talous- ja suunnittelupäällikkö, toiminnan ja talouden suunnittelu- ja talouden tuki -yksiköissä yksikön päällikkö tai tiimipäällikkö ja projektitalousyksikössä projektitalouspäällikkö,  Mikko Kontumäki, Pirjo Kuismin, Terhi Olsson, Henrik Forsman, Helena Ström, Ritva Keko, Jarmo Ahonen, Marjo Bruun, Marjo Karhu, Raija Laakkonen, Kirsi Salminen, Susanna Nurmela ja Mia Morri,

        tilapalveluiden asuntovuokrausyksikössä yksikön päällikkö,

        pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelussa Anne-Marie Kaksonen, Tarja Brofelt, Harri Räisänen, Anu Saven ja Kirsi Vuorio-Ugur, 

        ja maanhankintaan liittyvät maksuosoitukset hyväksyy maaomaisuuden kehittäminen palvelun tontit-yksikön päällikkö tai asuntotontit tiimin kiinteistölakimies.

Vielä toimialajohtaja päätti, että

        luottotappiot hyväksyy talous- ja suunnittelupäällikkö, 

        asuntotuotantopalveluiden maksuosoituksissa myytävien huoneistojen kaupanpurkuihin liittyvät kauppahintojen ja varausmaksujen palautukset sekä asumisoikeusasuntojen asumisoikeusmaksujen palautukset hyväksyy Anneli Lehtonen, Hanna Tulonen tai myynti- ja markkinointiyksikön päällikkö

        ja pysäköintimaksujen palautukset hyväksyy maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset -yksikön päällikkö ja maksuseuraamukset tiimin päällikkö.

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rajoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Tämä päätös korvaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan aiemman päätöksen 4.1.2019, § 2 ja tulee voimaan 17.6.2019.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 4-kohdan mukaisesti toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyistä.

Lisätiedot

Johanna Salo, talouspalvelupäällikkö, puhelin: 310 31569

johanna.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566