Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

17.06.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

22 §

Veturitien eteläosa, 1. toteutusvaihe, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 1 734 819,45 euroa

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti tilata Veturitien eteläosa, 1. toteutusvaihe kokonaisurakan muutostyön YIT Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 176c mukaisesti 1 734 819,45 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 21.9.2017 § 28 hyväksyä YIT Rakennus Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Veturitien eteläosa, 1. toteutusvaihe kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 19 245 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 6 557 940,68 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 25 802 940,68 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 14 212 703,32 eurolla.

Lisätiedot

Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya/rakennuttaminen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566