Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

 

 

 

 

21.02.2019

 

 

 

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

7 §

Mechelininkadun kokonaisurakan rakentamistyöt, pyörätiet, muutostyötilaus, 141 687,74 euroa

HEL 2016-012034 T 02 08 03 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti tilata Mechelininkadun pyöräkaistojen rakentamisen muutostyöt Rakentamispalveluliikelaitos Staran muutostyötarjouksien nrot 86, 91-94, 96-97, 100 ja 102-103 mukaisesti 141 687,74 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 8.11.2016 § 423 hyväksyä Rakentamispalveluliikelaitos Staran tarjouksen Mechelininkadun pyöräkaistojen urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 12 642 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 3 078 032,54 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 15 720 032,54 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 64 867,46 euroa.

Lisätiedot

Samuli Sadeharju, projektipäällikkö, puhelin: 310 39777

samuli.sadeharju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566