Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

18.03.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

8 §

Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, Alandia Försäkring ABP

HEL 2020-003090 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Alandia Försäkring ABP hakee takaisinsaantia maksamassaan liukastumisvahingossa. Vaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin työtapaturma- ja ammattitautilain, yleisten tapaturmavakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen nro 23014-14 perusteella. Edelleen vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut 16.1.2019 kello 14.15 liukkaalla suojatiellä osoitteessa Bulevardin ja Yrjönkadun risteys. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 18 100,88 euroa liukastumisen aiheuttamista kustannuksista.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Saadun selvityksen mukaan Bulevardi kuuluu hoitoluokkaan II, joilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I luokan väylien jälkeen. II luokan kevyenliikenteenväylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että yöllä satanut lumi poistetaan kello 10 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen tai lumisade on päättynyt ja se on ylittänyt 5 cm kynnyksen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä Kaisaniemen säämittausasemalla tehdyissä mittauksissa lämpötila on pysytellyt tasaisesti pakkasen puolella, ollen vahingon tapahtuma-aikaan -6,1°C. Sadetta on mitattu vahinkoa edeltävänä iltana yhteensä noin 3 mm vedeksi muunnettuna. Lumen syvyys on kasvanut 2 senttimetriä vahinkoa edeltävän aamun ja vahinkoaamun mittauksissa. Lumisadetta on mitattu vahinkopäivän iltana vasta vahingon jälkeen. Jalankulkijoille liukkaat säät muodostuvat yleisesti ottaen sään vaihdellessa nollan asteen molemmin puolin ja erityisesti silloin, jos lämpöasteiden vaihtelun lisäksi esiintyy sateita.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkoalueella on torjuttu liukkautta jalkakäytävillä hiekoittamalla ja ajoradoilla suolaamalla edeltävän yön kevyen lumisateen jäljiltä vahinkoaamuna kello 7.00 ja sitä edeltävänä aamuna kello 04.00. Kelikeskus ei ole hälyttänyt liukkaudesta, eikä näin ollen ole ollut syytä ryhtyä ylimääräisiin kunnossapidon toimenpiteisiin. Vahinkopaikalla on ollut aamulla tehty hiekoitus paikallaan torjumassa liukkautta.

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että kadun mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta talvella liikkuessaan.(Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397).

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, tahallisuutta tai tuottamusta. Asiassa saatujen selvitysten perusteella liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa tehty Helsingin kaupungin normien mukaisesti. Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huomioon ottaen, laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566